ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Coffee Mundo: de heer K. van Beek, handelend onder de naam Coffee Mundo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14091236, gevestigd te (NL-6131 AL) Sittard aan de Rijksweg Zuid 27, met btw-nummer NL 1589.73.276 B01.
 2. Wederpartij: een natuurlijke persoon (indien niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, consument genaamd) of rechtspersoon waarmee Coffee Mundo een overeenkomst sluit;
 3. Overeenkomst: overeenkomst tussen Coffee Mundo en de wederpartij;
 4. Koop op afstand: een overeenkomst tussen Coffee Mundo en een consument waarbij in het kader van een door Coffee Mundo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Coffee Mundo gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: een periode van zeven (7) werkdagen waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koop op afstand;
 8. Duurtransactie: een koop op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Coffee Mundo in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Coffee Mundo uitgebrachte offertes, aanbiedingen aangegane overeenkomsten (waaronder o.a. begrepen koop op afstand, het verrichten van diensten en het verkopen en leveren van zaken en alle overige rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg kunnen zijn).
 2. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voordat een koop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden door Coffee Mundo aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Coffee Mundo zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de koop op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
 6. Een overeenkomst gesloten tussen Coffee Mundo en wederpartij blijft, bij het niet rechtsgeldig zijn van bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.
 7. Onverminderd enige gedraging van Coffee Mundo op het al dan niet toezien van de naleving van deze algemene voorwaarden, zal geen gedraging of nalaten van Coffee Mundo leiden tot het niet van toepassing zijn van enige betaling van deze algemene voorwaarden danwel het recht van Coffee Mundo om volledige naleving daarvan te verlangen.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur welke op de offerte nader gespecificeerd kan zijn. Zolang de offerte niet is aanvaard kan deze door Coffee Mundo worden ingetrokken. Alle aanbiedingen of offertes zijn pas als geaccepteerd te beschouwen wanneer Coffee Mundo de overeenkomst -nadat de wederpartij het aanbod van Coffee Mundo mondeling of schriftelijk heeft aanvaard- schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 2. De koop op afstand komt in afwijking van het in lid 1 bepaalde, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 12, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Coffee Mundo kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle genoemde prijzen steeds in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele vervoer- en verpakkingskosten. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten.
 5. Indien wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten met zich meebrengen, is Coffee Mundo gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
 6. Indien een offerte of aanbieding een samengestelde prijsopgave bevat, verplicht deze Coffee Mundo er niet toe een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Coffee Mundo is gerechtigd prijswijzigingen gelegen na datum van offerte of aanbieding maar vóór datum sluiting overeenkomst door te berekenen aan haar wederpartij, met inachtneming van de terzake bestaande wettelijke voorschriften.
 8. Bij koop op afstand is Coffee Mundo enkel gerechtigd prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst door te voeren indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen (bijv. aanpassingen in het btw-tarief) en vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien Coffee Mundo dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 9. Bij overeenkomsten anders dan koop op afstand is Coffee Mundo gerechtigd prijsverhogingen door te voeren wanneer deze verband houden met wijzigingen in één of meerdere kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, invoerrechten, valutakoersen, loonkosten, sociale lasten, vervoerkosten, verpakkingskosten, grondstofkosten, kosten van halffabricaten en dergelijke.
 10. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coffee Mundo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 11. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Coffee Mundo passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Coffee Mundo daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 12. Coffee Mundo kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de koop op afstand. Indien Coffee Mundo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 4 – Levering en uitvoering

 1. Coffee Mundo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt bij consumenten het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt en bij andere wederpartijen het adres van Coffee Mundo. Bij levering gaat het risico op de wederpartij over.
 3. Indien de wederpartij, niet zijde een consument, in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de wederpartij overgaan wanneer Coffee Mundo de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de wederpartij stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de wederpartij opgeslagen voor diens rekening en risico. Indien de wederpartij aan Coffee Mundo verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de wederpartij overgaan wanneer Coffee Mundo de zaken ter beschikking van de wederpartij heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de wederpartij is verzocht treedt Coffee Mundo slechts op als intermediair en is Coffee Mundo gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat Coffee Mundo het transport verzorgt, bepaalt Coffee Mundo op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt bij overeenkomsten anders dan koop op afstand, plaats voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Levertijd (stipp)en worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding danwel annulering van de desbetreffende en/of eventuele eerdere of latere orders c.q. ontbinding van de onderliggende overeenkomst. Teneinde het verzuim van Coffee Mundo in te laten treden, dient de wederpartij Coffee Mundo overeenkomstig de wettelijke voorschriften, schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn om alsnog na te komen te stellen.
 6. Coffee Mundo zal geaccepteerde koop op afstand bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn –bijvoorbeeld gespecificeerd in de offerte- is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien het een koop op afstand betreft heeft de consument in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Coffee Mundo het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Coffee Mundo zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van de eventuele retourzending zijn voor rekening van Coffee Mundo.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Coffee Mundo, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 5 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen wanneer er sprake is van koop op afstand: binnen 14 dagen na levering van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na aangaan van de overeenkomst, danwel bij andere overeenkomsten binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Betaling dient te geschieden op een bankrekening van Coffee Mundo, zoals door haar aangegeven, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is gedurende het verzuim, tot aan de dag der algehele voldoening, een rente van 1,5% per maand aan Coffee Mundo verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 2. Wanneer evenwel vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Coffee Mundo te melden.
 4. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op (interne en externe incasso) kosten, vervolgens op de rente en daarna op de oudste factuur.
 5. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft Coffee Mundo behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de door haar te maken (incasso-)kosten, met een minimum van € 250,-, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. De vordering(en) van Coffee Mundo op de wederpartij is onder meer direct opeisbaar, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot faillissement, surseance van betaling, schuldsanering natuurlijke personen of onder curatelenstelling aanhangig maakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld, danwel de wederpartij, indien deze een vennootschap onder firma of besloten vennootschap is, wordt ontbonden of geliquideerd, danwel een andere vennoot krijgt.
 7. Coffee Mundo is voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de verplichting van de wederpartij reeds door Coffee Mundo verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.


Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Coffee Mundo retourneren, conform de door de Coffee Mundo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 
Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de Coffee Mundo bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument reeds voor gebruikmaking van zijn herroepingsrecht een bedrag betaald heeft, zal de Coffee Mundo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, aan de consument terugbetalen.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Coffee Mundo sluit het herroepingsrecht uit voor producten:
  a)    die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
  e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Coffee Mundo geen invloed heeft;
  f)     voor losse kranten en tijdschriften;
  g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 2. Coffee Mundo sluit het herroepingsrecht uit voor diensten:
  a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c)   betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Coffee Mundo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Coffee Mundo, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Coffee Mundo jegens Coffee Mundo kan doen gelden op grond van de wet en/of de koop op afstand.


Artikel 10 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst tussen Coffee Mundo en een consument die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst daarna worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Coffee Mundo behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de wederpartij komen.
 2. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 3. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Coffee Mundo gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de wederpartij of derden weg te (doen) halen. De wederpartij dient de terzake door Coffee Mundo gemaakte kosten te vergoeden.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Coffee Mundo hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Coffee Mundo  zo snel als mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 8. Voor het geval dat Coffee Mundo haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Coffee Mundo, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Coffee Mundo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Coffee Mundo is bevoegd (geheel of gedeeltelijk) haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
  a)    de wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (waaronder begrepen) tijdige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten) niet nakomt;
  b)    de wederpartij in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
  c)    na het sluiten van de overeenkomst Coffee Mundo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is;
  d)    de wederpartij (in staat van) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt of wordt verklaard, of;
  e)    de wederpartij niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.
 2. Voorzieningen, die Coffee Mundo ten gevolge van de schorsing of ontbinding moet treffen evenals schade welke Coffee Mundo ten gevolge van/voortvloeiende uit de schorsing of ontbinding leidt, zullen door de wederpartij aan Coffee Mundo worden vergoed.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Coffee Mundo is, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coffee Mundo.
 2. Coffee Mundo is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
 3. Coffee Mundo is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van (aan wederpartij toebehorende en/of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte of benodigde) goederen of gelden.
 4. Coffee Mundo is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Coffee Mundo, nimmer, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
 5. Ingeval Coffee Mundo in tegenstelling tot het voorgaande aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Coffee Mundo word uitgekeerd.
 6. Coffee Mundo is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.


Artikel 14 – Ter beschikking gestelde zaken

 1. Coffee Mundo zal eventueel de door de wederpartij aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Coffee Mundo is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de wederpartij aan haar verstrekte materialen of producten. Alle risico's tijdens bewaring komen voor rekening van de wederpartij, die dit risico desgewenst dient te verzekeren.
 2. De wederpartij is gehouden Coffee Mundo uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst in te lichten over de eigenschappen en bewerkingen van door haar verstrekte materialen of producten. Tevens is de wederpartij gehouden er zorg voor te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Coffee Mundo van een kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname, een informatiedrager en dergelijke, een duplicaat daarvan wordt gemaakt. Indien tijdens de bewaring zaken verloren gaan, of onbruikbaar worden, om welke reden dan ook, dient de wederpartij op verzoek van Coffee Mundo een nieuw exemplaar te verstrekken.
 3. Indien de op drachtgever aan Coffee Mundo informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 4. Indien Coffee Mundo tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij zaken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden deze zaken binnen de afgesproken termijn (doch ten laatste bij afronding of beëindiging van de overeenkomst) volledig, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken aan Coffee Mundo te retourneren. Door niet (volledige of tijdige) nakoming van deze verplichting komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (waaronder begrepen de kosten van vervanging) voor rekening van de wederpartij.


Artikel 15 – Monsters en modellen

 1. Indien de wederpartij een monster,model, ontwerp, tekening, kopie, zet- of drukproef is getoond of verstrekt, dan wordt deze vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Afwijkingen tussen geleverde zaken enerzijds en voornoemd monster, model, ontwerp, tekening, kopie, zet- of drukproef die van geringe betekenis zijn,vormen geen grond voor ontbinding, korting of schadevergoeding voor de wederpartij.
 3. Afwijkingen die de (gebruiks)waarde van de zaken niet aantasten worden te allen tijde aangemerkt als afwijkingen van geringe betekenis.


Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien de wederpartij zaken aan Coffee Mundo aanreikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient zij zich op voorhand en naar behoren van (eventuele) rechten (van intellectuele eigendom) op door haar aangeleverde of de op haar verzoek te gebruiken gegevens en/of zaken te vergewissen.
 2. De wederpartij garandeert en vrijwaart Coffee Mundo in dat kader voor eventuele schade voortvloeiende uit de onjuistheid van deze garantie, dat door de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen het verveelvoudigen en/of openbaar maken van informatiedragers, beeld- en geluiddragers, computerprogrammatuur, databestanden, tekeningen, foto’s etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden (waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en portretrechten).
 3. De wederpartij is -voor zover vereist- verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor overdracht en/of gebruik van de betreffende rechten. Indien de wederpartij de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien Coffee Mundo gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is Coffee Mundo gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.
 4. De wederpartij vrijwaart Coffee Mundo tegen alle aanspraken of schadeclaims van derden gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrechten (waaronder tevens portretrechten begrepen).
 5. De wederpartij erkent door aangaan van de overeenkomst met Coffee Mundo, dat Coffee Mundo de exclusief rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op de door Coffee Mundo bij uitvoering van de overeenkomst vervaardigde werken (waaronder begrepen kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen) is.
 6. Na levering van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken verkrijgt de wederpartij het niet-exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het normaal gebruik met name niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van enig productieproces of ten behoeve van commerciële activiteiten omvat.


Artikel 17 – Uitspanningsbeding

De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- medewerkers van Coffee Mundo of van derden waarop Coffee Mundo ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan (benaderen om bij haar) in dienst te (treden) nemen, danwel op enigerlei wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst verkrijgen, tenzij deze informatie reeds publiekelijk bekend is of reeds voorheen (anders dan door kennisgeving door een der partijen) aan een van de partijen bekend was.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Coffee Mundo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Coffee Mundo zich ter zake niet op een verschoningsrecht kan beroepen, is Coffee Mundo jegens de wederpartij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij op grond van deze verstrekking van informatie, danwel enige schade die hierdoor ontstaan is, niet bevoegd tot ontbinding, opschorting of beëindiging van de overeenkomst op een andere grond, over gaan.


Artikel 19 – Klachtenregeling

 1. Partijen komen overeen dat de wederpartij Coffee Mundo slechts in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel in gebreke kan stellen wegens non-conformiteit.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde bij levering te controleren. Klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenheden en/of gebreken dienen binnen 5 werkdagen ná levering per E-mail via claim@coffeemundo.com bij Coffee Mundo ingediend te worden onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der klachten.
 3. Bij Coffee Mundo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Coffee Mundo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien Coffee Mundo de klacht gegrond verklaard, verbindt Coffee Mundo zich ertoe de gebrekkige producten te vervangen, evenwel zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
 5. Klachten met betrekking tot niet (bij levering) zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na de vaststelling van het ingeroepen gebrek doch ten laatste 2 maanden na de levering, per E-mail via claim@coffeemundo.com bij Coffee Mundo ingediend te worden onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der klachten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de geleverde producten c.q. diensten te hebben goedgekeurd. 
 6. Indien producten van derden worden geleverd, gelden de garantiebepalingen van de betreffende derden.
 7. Terugzending van producten anders dan op basis van het herroepingsrecht, kan slechts gebeuren mits Coffee Mundo hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
 8. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Indien de ingebrekestelling zich uitstrekt tot kleine gebreken, welke een eventuele ingebruikname niet in de weg staan, zal de wederpartij ondanks de ingebrekestelling verplicht zijn aan de levering, ontvangst en betaling mee te werken. Indien en zodra Coffee Mundo daarom verzoekt is de wederpartij gehouden de eventueel te repareren/herstellen zaken aan Coffee Mundo te retourneren, onder door Coffee Mundo te bepalen voorwaarden.
 9. Indien de wederpartij niet uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur een aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.


Artikel 20 – Rechts- en forumkeuze

 1. Op elke rechtsverhouding tussen Coffee Mundo en de wederpartij  is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeiende uit de (uitvoering van) een overeenkomst tussen Coffee Mundo en de wederpartij, niet zijnde een consument, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht.


© 2015
COFFEE MUNDO®

 
 
 
Reserveren LIBRARY Reserveren MARKT
X