PRIVACY POLICY
 

Privacy Policy

Coffee Mundo® realiseert zich dat u misschien wilt weten hoe wij uw Persoonlijke Gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers of e-mailadres behandelen als u die aan ons doorgeeft. Wij hebben deze Privacy Policy opgesteld om u te verduidelijken hoe wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken en u bovendien op alle voorzorgsmaatregelen te wijzen die wij binnen redelijke grenzen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te vrijwaren.
Door het plaatsen van een bestelling en een beroep te doen op onze diensten, stemt u in met de verzameling van uw Persoonlijke Gegevens en de Gebruiksvoorwaarden zoals die zijn beschreven in dit Privacy Policy-document, dat op zijn tijd wordt aangepast. Wij behouden ons het recht voor onze Privacy Policy aan te passen en verzoeken u dan bij deze dit Privacy Policy-document regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van die eventuele aanpassingen.
De voorwaarden in dit Privacy Policy-document doen op geen enkele manier afbreuk aan de bepalingen van een mogelijke overeenkomst of afspraak die u met ons zou hebben afgesloten en de bepalingen daarin die voorrang hebben op de voorwaarden in deze Privacy Policy.

1. Geheimhoudingsplicht
Coffee Mundo® verzamelt noch verwerkt Persoonlijke Gegevens die u ons niet vrijwillig hebt verstrekt. Wij garanderen u dat ons personeel beantwoordt aan strenge veiligheids- en privacyvoorschriften en verzekeren u dat uw Persoonlijke Gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende, internationale, wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

2. Gebruiksdoeleinden van uw Persoonlijke Gegevens
Coffee Mundo® verzamelt en verwerkt uw Persoonlijke Gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden waarvan wij u op de hoogte stellen wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde diensten die aangeboden worden. Zo moeten wij bijvoorbeeld uw Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of diensten te kunnen leveren, om ze te kunnen factureren, om uw krediet te verifiëren, om producten of diensten op de markt te brengen die u, naar wij hopen, wel zouden kunnen interesseren, om u nieuwsbrieven te kunnen toezenden of om met u te kunnen communiceren. Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om ten bate van onze bezoekers en klanten de efficiëntie van onze diensten na te gaan en te verbeteren. Wij kunnen ze gebruiken voor onze interne statistieken of andere beheersdoeleinden, om de belangstelling van onze klanten te peilen, en ook om het koopgedrag van en de trends bij onze klanten te bepalen en beter de ontwikkeling van onze producten en onze marketingstrategieën te kunnen vastleggen. Door ons uw Persoonlijke Gegevens toe te zenden stemt u uitdrukkelijk in met deze aanwending. Coffee Mundo® bewaart uw Persoonlijke Gegevens slechts gedurende die periode die redelijkerwijs nodig is om deze doelstellingen te bereiken en dat conform de wettelijke en ethische bepalingen met betrekking tot de meldingsplicht en de bewaring van documenten.
De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze website kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent. Sommige diensten vereisen echter wel registratie. Als u zich bij ons registreert, kunt u bepaalde velden (waarvan sommige verplicht zijn en andere optioneel) invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Als u er in deze gevallen voor kiest gegevens achter te houden die wij van u verlangen, is toegang tot bepaalde delen van onze website mogelijk niet gegarandeerd en kunnen wij uw vragen mogelijk niet beantwoorden.

3. Niet openbaar maken van informatie
Uw Persoonlijke Gegevens worden door Coffee Mundo®nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden die vreemd zijn aan Coffee Mundo®, behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen. In sommige gevallen echter kunnen de Persoonlijke Gegevens doorgegeven worden aan derden die handelen voor rekening van of namens Coffee Mundo®voor verdere verwerking conform de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Wanneer voor om het even welke reden de verspreiding van Persoonlijke Gegevens aan derden nuttig of noodzakelijk is, garandeert Coffee Mundo®dat deze derden hetzelfde beveiligingsniveau kunnen garanderen en eist Coffee Mundo®dat deze derden de Persoonlijke Gegevens slechts met het door u toegestane oogmerk zullen verwerken en dit met alle vereiste discretie en beveiliging.

4. Toegang tot uw Persoonlijke Gegevens
Wij trachten ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens juist en volledig zijn.
U hebt altijd het recht tot inzage van uw Persoonlijke Gegevens om deze aan te passen of uit ons bestand te laten schrappen door contact op te nemen met Coffee Mundo®via het volgende adres: info @ coffeemundo.com. Uw aanvraag zal behandeld worden met gepaste snelheid en nauwkeurigheid.

5. Veiligheid & vertrouwelijkheid
Wij doen alles wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw Persoonlijke Gegevens geraadpleegd worden door derden die niet handelen voor rekening van of namens Coffee Mundo® en er niet mee hebben ingestemd uw Persoonlijke Gegevens met de nodige discretie en beveiliging te behandelen. De toegang tot Persoonlijke Gegevens wordt beperkt tot die werknemers die ze moeten kennen en die bekend zijn met het naleven van strenge privacyvoorschriften bij de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens.
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te waarborgen die Coffee Mundo®online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en gangbare firewalls en SSL-versleutelingen (Secure Sockets Layer). Hoewel wij getracht hebben een website te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van onze bezoekers waard is, willen wij u er toch aan herinneren dat het internet over het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving. De vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens die u ons verstrekt of van het materiaal dat via onze website of via e-mail verzonden wordt, kan dan ook niet door Coffee Mundo® gegarandeerd worden. Wij kunnen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw Persoonlijke Gegevens op het internet.

6. Naamloze gegevens & cookies
De meeste informatie die wij op onze website verzamelen, is anoniem van aard. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen Persoonlijke Gegevens die niet uitdrukkelijk, vrijwillig en bewust door uw toedoen aan ons zijn verstrekt. De naamloze informatie wordt door Coffee Mundo®verwerkt om de inhoud van onze website te verbeteren, om deze beter aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en om meer te weten te komen over die bezoekers en over de manier waarop ze deze website gebruiken. Om anonieme informatie te verzamelen, zoals het type browser, het besturingssysteem, de datum of het uur van het bezoek, kan Coffee Mundo®"cookies” gebruiken. Cookies kunnen niet gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein infobestand dat naar uw browser wordt gestuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer.

7. Persoonlijke Gegevens en kinderen
Uit respect voor de privésfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 op onze website geen enkel Persoonlijk Gegeven te verstrekken. Coffee Mundo®wil niet voorbedacht Persoonlijke Gegevens van minderjarigen jonger dan 18 verzamelen, noch wil het die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent (ouders, voogd).
Onze website bereikt een ruim publiek en is noch ontworpen, noch bedoeld om Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 18 te verzamelen. Wij verzoeken ouders wel toezicht te houden wanneer kinderen surfen op het internet.

8. Links naar andere websites
Bij wijze van service naar onze klanten toe kan onze website hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door Coffee Mundo®. Coffee Mundo®kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeveiliging door derden die deze websites beheren.


9. Contact met Coffee Mundo®
Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te sturen om de kwaliteit van deze Privacy Policy te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met Coffee Mundo®via het volgende adres: info @ coffeemundo.com. Wij verzekeren u dat wij al het mogelijke doen om voortdurend de beveiliging en de veiligheid te verzekeren van de Persoonlijke Gegevens die u ons toevertrouwt.
 
01/2015 Coffee Mundo®

 
 
 
Reserveren LIBRARY Reserveren MARKT
X